Zavod

деревообработка

کارخانه ی صنایع فرآوری چوب در استان کراسنودار در محلی به فاصله ی مساوی از بنادر    
دریایی شھرھای نووراسیسک و تمروک واقع شده است که این امکان را فراھم می آورد بسرعت عملیات
صادرات و واردات مواد خام، ماشین آلات و محصولات تولید شده با کشورھای مختلف جھان صورت
.پذیرد


کارخانه ی صنایع فرآوری چوب دارای خط آھن ویژه ی خود میباشد که میتواند ھمزمان تا 10   
واگن بار را پذیرش کند و نیز دارای خطوط فرعی مناسب برای پذیرش کامیون ھای باری میباشد. زمین
کارخانه در تملک موسسھ است. کارخانه ی صنایع فرآوری چوب در زمره ی یکی از بزرگترین
موسساتی در روسیه محسوب می شود کھ با استفاده از مصالح ساختمانی چوبی، تخته ھای سھ لایه برای
کف ساختمان تهیه شده از بھترین نوع چوب، چارچوبھای چوبی برای پنجره و در، تخته ھای چوبی و
نوارھا و رابط ھای چوبی مربوطه، به تولید خانه ھای چوبی اشتغال دارد. موسسه دارای سیکل کامل تهیه
ی محصولات میباشد که از برش درخت، خشک کردن چوبھای اره شده، شروع شده و به تولید
.محصولات نھایی، خاتمه می یابد


موسسه در حال حاضر ماهیانه بین 4 تا 6 خانه، تهیه شده از مصالح ساختمانی چوبی، بھ مساحت
کل 1000 متر مربع را تولید می کند. موسسه ھمچنین ماهیانه خدمات برش درخت و خشک کردن
چوب حاصله به میزان 1000 متر مکعب را ارائه کرده و سفارش تولید انواع در و پنجره ھای چوبی و
.نوارھا و رابط ھای چوبی مربوطه را بانجام میرساند


مشخصات اساسی موسسه:

33227 متر مربع
 1. مساحت موسسه
10435 متر مربع

 6916.3 متر مربع
 
1092.7 متر مربع
1636 متر مربع
 790.6 متر مربع
 2. مساحت بخش تولید
شامل:  
 الف) کارگاه تولید شماره ی 1
 ب) کارگاه تولید شماره ی 2
پ) مجتمع خشک کن
ت) محوطه ی برش درخت
358.3 متر مربع 3. موتورخانه (4.6 مگا وات)
629.2 متر مربع4. ساختمان معیشتی     
35.7   متر مربع 5. انبار مصالح
3100 متر مربع6. انبار باز با جرثقیل پلی 
2.5 مگا وات 7. توان انرژی برق
200 متر
 (8. چاه آب آرتزین (عمق

در موسسه از تازه ترین تکنولوژی روز استفاده شده، فرآیند ھا و مسیرھای فنی تولید انواع محصولات چوبی در موسسھ طراحی شده و بکار گرفته میشود، این موسسه دارای کادر آموزش دیده بوده و از جدیدترین ماشین آلات ایتالیایی و آلمانی در روند تولید استفاده میکند:

  الف. دستگاه برش پریمولتینی (ایتالیا):

  دارای تیغ اره از جنس آلیاژ سخت آبکاری شده، قابلیت تنظیم تیغ اره تا 0.1 میلی متر ، سرعت برش تا 40 متر در دقیقه، برگشت تا 100 متر در دقیقه بوده؛ دارای سیستم الکترونیکی بهینه سازی برش میباشد.

  ب. مجتمع خشک کن کامپیوتری اینکوپلان (ایتالیا):

  امکان انجام عملیات بخاردھی و خشک کردن ھمزمان 1500 متر مکعب مصالح برش شده ی چوبی را فراھم می آورد.

  پ. خط تولید خانه ھای چوبی اشمیدلر اس جی (آلمان):

  مدرن ترین خط تولید خانھ ھای چوبی با استفاده از مصالح ساختمانی چوبی میباشد که امکان تولید ماھانھ 5 خانه (با مساحت 300 متر مربع) با نقشه ھای گوناگون ساختمانی را فراھم می آورد.

    خط رنگرزی ھموار سطوح چفلا فینیشینگ (ایتالیا)، که با بھره گیری از تکنولوژی اشعه ی ماورای بنفش برای ھر لایه بصورت جداگانه، امکان پوشش محصولات با لاک (تا 6 لایه) را فراھم می کند.

 موسسه مجھز بھ سیستم پر قدرت تصفیه ی ھوا میباشد، ماشین آلات دیگ بخار در آن نصب شده
که از ضایعات تولید تغذیه می کند، انرژی برق به میزان 5.2 مگا وات (از دو نیروگاه فرعی مجزا)
فراھم میشود. در محوطه ی کارخانه، جرثقیل پلی و زمین وسیعی برای تخلیه ی مصالح و بارگیری
محصولات تولیدی در نظر گرفته شده است.
چوب ھای مورد استفاده برای تولید عبارتند از درختھای پھن برگ و کاج سیبری، بلوط، آلش،
گلابی، آلبالو، زبان گنجشک، و انواع دیگر درختان مرغوب
.

:ظرفیت تولیدی موسسھ امکان تولید موارد زیر رافراھم می آورد

1. خانھ ھای چوبی تھیھ شده از مصالح ساختمانی چوبی تا 2500 متر مربع در ماه.

2. در ھا و پنجره ھا تھیھ شده از چوبھای سھ لایھ تا 1000متر مربع در ماه.

3. تختھ ی سھ لایھ برای کف ساختمان تھیھ شده از چوبھای مرغوب تا 18000متر مربع در ماه.

4. ارائھ ی خدمات خشک کردن مصالح چوبی توسط ماشین آلات ایتالیایی تا 5000 متر مربع در ماه.

5. تھیھ ی انواع لوازم جانبی و رابط بین قطعات چوبی برای خانھ ھای چوبی.

6. ساخت انواع سازه ھای جنگلی، نرده و ستون ھای چوبی.

7. قطعات تزیینی ولوازم مورد نیاز باغھا و پارکھا.

8. قطعات مورد نیاز برای ساخت سقفھای شیروانی.

9. خانھ ھا با اسکلت بندی چوبی با استفاده از مصالح ساختمانی چوبی.

موسسھ دارای واحد اجرا متشکل از کادر آموزش دیده می باشد کھ ابتدا نقشھ ی زمین مورد نظر و
موارد مورد نیاز برای پیاده کردن در آن را تھیھ کرده و سپس بھ تھیھ ی پروژه و قطعات مورد نیاز
پرداختھ و عمل مونتاژ خانھ، تھیھ شده از مصالح ساختمانی چوبی، در زمین مربوطھ را تا مرحلھ ی
آخراجرا کرده و کلید منزل را تحویل میدھند.
قیمت یک واحد خانھ چوبی تھیھ شده از مصالح ساختمانی چوبی بین 5 میلیون روبل تا 40 میلیون
رویل متغییر میباشد.
پرداخت بابت محصولات نھایی آماده شده بطور غیر نقدی و نقدی صورت می گیرد. سفارش
دھندگان بیشتر روش پرداخت نقدی را ترجیح میدھند. دریافت ماھانھ ی وجھ بطور متوسط 30 میلیون
روبل بوده، و در صورت استفاده از کل توان تولید موسسھ، تا 100 میلیون روبل در ماه میباشد.


کارخانھ در حل حاضر فعال بوده و تمامی محصولات ذکر شده در بالا را تولید می کند.